Missie en doelstellingen

Missie

De LVSA wil het succes van studenten in hun studie bevorderen door studieadviseurs in hun beroepsuitoefening te stimuleren en hen te ondersteunen zich professioneel te ontwikkelen. Hiertoe biedt de LVSA scholings- en netwerkbijeenkomsten, stimuleert de kennisontwikkeling en kennisuitwisseling tussen leden onderling en zet in op meer wetenschappelijke onderbouwing van de werkwijze van de studieadviseur.

Daarnaast streeft de LVSA ernaar door het aangaan van allianties met zusterorganisaties de blik op het werkveld te verrijken en zo de professionaliteit verder te bevorderen.

Doelstellingen 

De doelstellingen van de LVSA liggen op het terrein van:

 • het stimuleren van professionalisering bij de leden
 • het stimuleren van informatie-uitwisseling
 • het stimuleren van het netwerk van studieadviseurs (en andere professionals)
 • het ondersteunen van de beroepsuitoefening
 • belangenbehartiging van de beroepsgroep

Concreet betekent dit dat de LVSA op dit moment werkt aan de volgende doelen:

 • Voortdurende ontwikkeling van het cursusprogramma waarbij wordt afgestemd op de eisen die gesteld worden aan de beroepsuitoefening en de opleidingswensen bij de leden.
 • Leden stimuleren om zelf training te geven aan collega's over de expertise die zij hebben opgebouwd.
 • Bij de universiteiten het belang van professionele studentbegeleiding (blijven) benadrukken, hen stimuleren een continue kwaliteit van de begeleiding na te streven en het belang van ontwikkeling van professionaliseringstrajecten te erkennen.
 • Landelijke samenwerking in professionalisering stimuleren , bijvoorbeeld door kaders te stellen, kennisuitwisseling over professionaliseringstrajecten te bevorderen en landelijke erkenning van certificaten na te streven.
 • Een nieuw platform voor kennisdeling en samenwerking ontwikkelen.
 • Leden stimuleren om zelf onderzoek te doen over studiebegeleiding - praktijk en theorie - door 1) waar mogelijk bestaand onderzoek een duidelijke plaats te geven in het cursusaanbod en 2) een module aan te bieden over het doen van onderzoek en 3) hen aan te moedigen om ervaring uit te wisselen over (de ontwikkeling van) hun onderzoek.
 • Nastreven van een rechtvaardige beloning voor de taken die binnen de functie door studieadviseurs worden uitgevoerd.