Werkgroep Klachtencommissie

De LVSA kent een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij klachten over het handelen van een studieadviseur kunnen worden ingediend. De LVSA raadt u echter eerst aan om met de studieadviseur over je bezwaren te praten. De studieadviseur dient je in zo‘n gesprek duidelijk uit te leggen waarom hij of zij op deze manier heeft gehandeld. Het kan zijn dat de studieadviseur wel goed en volgens de richtlijnen te werk is gegaan, maar dat de uitkomsten en resultaten toch niet aan jouw verwachtingen hebben voldaan. Een gesprek kan dan verhelderend werken.

Heeft een studieadviseur naar jouw mening onprofessioneel of tegen het algemeen goed fatsoen in gehandeld dan kan een klacht worden ingediend. Daarvoor komen binnen een universiteit of hbo-instelling verschillende instanties in aanmerking, afhankelijk van de regeling die van toepassing is, zoals de verantwoordelijke examencommissie van de eigen opleiding, het College van Beroep voor de Examens, de voorzitter van de verantwoordelijke vakgroep/afdeling of het faculteitsbestuur, een ombudsfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

Buiten de universiteit kun je een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de LVSA, mits de betrokken studieadviseur lid is van de vereniging. De klachtencommissie toetst het gedrag c.q. het beroepsmatig handelen van de studieadviseur aan de regels van de LVSA-gedragscode. De klachtencommissie zal in het algemeen geen klachten in behandeling nemen waarover nog een procedure loopt bij de betreffende instantie van de universiteit.

De klacht wordt ingediend bij het postadres van de voorzitter van het bestuur van de LVSA. Deze zorgt dat de klachtencommissie de klacht binnen twee weken ontvangt. De klachtencommissie is verplicht tot vertrouwelijke omgang met de ingediende klachten. Voor het overige wordt verwezen naar de klachtenregeling.

Contactpersoon: bestuur@lvsa.nl