Professionalisering

De pilot Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding voor studieadviseurs van de Universiteit Twente heeft gediend als katalysator voor het ontwikkelen van professionaliseringstrajecten voor studieadviseurs bij Nederlandse universiteiten. De fase waarin deze trajecten zich bevinden, van reeds gestart tot verkenningsfase, verschilt van universiteit tot universiteit.

Als beroepsvereniging voor studieadviseurs heeft de LVSA de ontwikkeling van deze trajecten aangewakkerd en gestimuleerd. Na succesvol doorlopen van een professionaliseringstraject beschikt een studieadviseur aantoonbaar over de juiste competenties om het werk op kwalitatief hoogwaardige en efficiënte wijze te verrichten. Universiteiten beschikken aan de andere kant over aantoonbaar gekwalificeerde studieadviseurs.
De LVSA heeft een werkgroep professionaliseringstrajecten geformeerd waarin vertegenwoordigers van de universiteiten samenkomen om de verschillende trajecten te stroomlijnen en te kijken hoe deze trajecten erkend kunnen worden. Het uiteindelijke doel is een geïnstitutionaliseerd professionaliseringstraject op iedere Nederlandse universiteit dat landelijk erkend is.

Lopende professionaliseringstrajecten

Onderstaand een overzicht van de ontwikkelstatus van trajecten bij de verschillende universiteiten.

Startdatum / looptijd: Pilot gestart in februari 2013; BKS 3.0 gestart in juli 2020
Projectleider: Helma Vlas en Marieke Hofman
Contactpersoon LVSA: Marieke Hofman

Projectopzet

Bij het BKS (BeroepsKwalificatie Studieloopbaanbeleiding) traject van de Universiteit Twente gaat het enerzijds om het aantonen van kwalificaties, maar tegelijk wordt ook de mogelijkheid geboden tot verdere ontwikkeling en persoonlijke professionalisering. Het traject is ontwikkeld mede op basis van de functieomschrijving voor studieadviseur in de UFO[1], het UT studieloopbaanbegeleidingskader en op basis van de evaluaties van eerdere BKS trajecten. In juli 2020 is de 5e groep gestart. Het huidige traject is modulair opgebouwd.
De modules en competenties in volgorde waarin ze in het traject aan bod komen:

 • Module 1: Het voeren van professionele advies- en begeleidingsgesprekken.
 • Module 2: Studieloopbaanbeleid, -advisering en positionering.
 • Module 3: Het bieden van (loopbaan)keuzebegeleiding.
 • Verdiepingsopdracht: keuze uit slb-thema’s of persoonlijke leervraag. Product of resultaat dient voor een bredere groep collega studieadviseurs en andere belangstellenden, beschikbaar te komen. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst.

Iedere module kent meerdere contactmomenten in de vorm van een start- en afsluitende bijeenkomst, een training, intervisie/supervisie-sessies en schrijfsessies. Op aanvraag worden extra bijeenkomsten rond specifieke thema’s die naar voren komen georganiseerd. De deelnemers worden begeleid door een alumni BKS-er en voeren daarnaast gesprekken met een professionele coach. De trajectperiode is anderhalf jaar. De geschatte tijdsbesteding bedraagt 164 uur.
Hiernavolgend een verdere toelichting op deze aspecten.

Trainingen:

 • Startbijeenkomst: Reflecteren. Omdat de kwaliteit van de reflectie in hoge mate bepalend is voor de kwaliteit van het leertraject, wordt hier vanaf de start(bijeenkomst) aandacht aan besteed. Tevens is tijdens de 1e module een intervisiemoment over dit onderwerp gepland en zullen ook de coaches hier expliciet aandacht aan besteden.
 • Module 1: Het voeren van professionele advies- en begeleidingsgesprekken. Andre Baars, onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen en trainer bij de LVSA, verzorgt speciaal voor de BKS al een aantal jaren een training op dit gebied. Deze training betreft anderhalve dag en is gepland tijdens module 1.
 • Module 2: Studieloopbaanbeleid, -advisering en positionering.
  Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bijdragen aan het studieloopbaanbeleid van de opleiding. Rond dit thema verzorgen wij zelf een training waarin we met de deelnemers het werkveld, taken en stakeholdersin kaart brengen.Voorbeelden van beleidsdocumenten worden vergeleken en besproken.
 • Module 3: Het bieden van keuzebegeleiding. Jacky Limvers, studieloopbaanadviseur aan de Universiteit van Utrecht en tevens trainer bij de LVSA, verzorgt speciaal voor de BKS al een aantal jaren de training over keuzebegeleiding. Deze training van 1 dag wordt vervolgd door een supervisiesessie (halve dag) onder haar leiding. In deze sessie bespreken kandidaten eigen casuïstiek met thema’s rondom keuzebegeleiding.

Schrijf-dagdelen
De schrijfsessies zijn faciliterend bedoeld en facultatief. Tijdens de schrijfsessies is er op gezette tijden een van de BKS-coördinatoren aanwezig voor inhoudelijke ondersteuning en organisatorische vragen.

Intervisie / supervisie
De intervisiemomenten worden in overleg ingevuld. Wanneer relevant kunnen voor bepaalde thema’s(ervarings)deskundigen uitgenodigd worden.

Coachingsgesprekken
Iedere deelnemer heeft recht op in ieder geval 3 keer een uur (evenredig te verdelen over de geheletraject en per voorkeur steeds per moduleperiode) persoonlijke coaching door een ervaren coach. Tijdens de sessies zal veel aandacht uitgaan naar de reflectievaardigheden in relatie tot het ingebrachte onderwerp.

Gespreksdeskundige
Tijdens module 1 dient de deelnemer minimaal 1 studiebegeleidingsgesprek te laten beoordelen door een gedrags- en gespreksdeskundige.

BKS-alumni als begeleiders
Voor het eerst maken we gebruik van ons eigen netwerk van BKS-alumni! Alle BKS-kandidaten worden gekoppeld aan een BKS-alumnus die hen tijdens het traject kan ondersteunen, inspireren, kan dienen als stok achter de deur of als vraagbaak. De BKS-alumnus is dus een soort buddy die zijn/haar ervaring ten dienste stelt van de BKS-kandidaat daar waar gewenst.
Daarnaast zal de BKS alumnus, samen met een collega BKS alumnus, betrokken zijn bij de afronding en beoordeling van modules 1 en 3. Het bewijsdeel van het competentietraject van deze modules zal met name bekeken worden op de mate waarin het compleet is en van voldoende niveau. De beoordeling zal worden besproken/teruggekoppeld worden met de BKS kandidaat die de feedback uit dit gesprek weer kan verwerken in een reflectie bij de module.
De beoordelingscommissie, bestaande uit een UT medewerker en een extern lid (ervaren studieadviseur van een andere universiteit) zal zich in zijn beoordeling aan het einde van het traject met name focussen op de reflecties van de deelnemers op de modules en het algehele leertraject.

Beoordeling
De deelnemer krijgt een persoonlijke digitaal portfolio in CANVAS ter beschikking om de kwalificerende bewijzen en reflecties voor te kunnen leggen aan de alumni BKS-ers (bewijslast module 1&3) en aan de beoordelingscommissie (reflecties module 1-4) aan het einde van het traject.
De beoordeling van de bewijslast van module 2 vindt plaats door de leidinggevende/opleidingsdirecteur en een van de BKS coördinatoren.
Bewijslast kan bestaan uit o.a.: certificaten van bijgewoonde cursussen, filmpjes, rapporten, verslagen, casebesprekingen, reflecties, validaties (van o.a. de opleidingsdirecteur) en feedback van deskundigen, collega’s en/of studenten.

NB. Het in staat zijn om op eigen werkzaamheden te reflecteren, het maken van verbeterslagen in relatie tot het eigen functioneren en het kunnen vormgeven en aansturen van de eigen professionalisering, maakt nadrukkelijk deel uit van zowel het ontwikkeltraject als de bewijslast.
Naast het portfolio, maakt tijdens de eindbeoordeling een assessmentgesprek deel uit van de toetsing. De eindbeoordeling gebeurt door de beoordelingscommissie.

Stand van zaken en inbedding
Vanuit de instelling werd in 2016 voor vier jaar een budget beschikbaar gesteld om alle huidige studieadviseurs het BKS-traject te laten doorlopen. Organisatorisch is het traject ondergebracht bij het Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT), wat onderdeel uitmaakt van de dienst Centre for Educational Support (CES).
Alhoewel op centraal beleidsniveau de continuering van het BKS-traject was vastgelegd, is een goede inbedding in de organisatie daarmee nog geen vanzelfsprekendheid gebleken. We zijn om die reden met een aantal studieadviseurs zowel de inhoud van het traject als de organisatie en inbedding daarvan opnieuw aan het evalueren.

Meer informatie:
Zie de BKS website.

[1] Zie http://lvsa.nl/functieomschrijving.php


Beoogde doelen

Startdatum / looptijd: januari 2013 start werkgroep, in 2021 overdracht naar HRM
Projectleider: HRM
Contactpersoon LVSA: Ariane Berends

Projectopzet

Na het succesvolle project ‘Professionalisering Studieadviseurs 2013-2016’, is de Universiteit Leiden in september 2017 gestart met een vervolg in de vorm van een kwalificatietraject. Dit traject houdt een combinatie in van opleiding, coaching, zelfreflectie, intervisie en beoordeling, uiteindelijk leidend tot een kwalificatie. Een LDE samenwerking op al deze onderdelen is verkend.

Het kwalificatietraject had de vorm van een pilot en liep tussen september 2017 en september 2019. De pilot is bekostigd met behulp van centrale middelen en er hebben 10 studieadviseurs deelgenomen aan het traject. In 2020 is het gehele traject omgezet naar een online variant. Er zijn 10 op maat gemaakte trainingen aangeboden, passend bij 4 verschillende competenties. Naast dit BKS kwalificatietraject is er ook een verkort traject aangeboden, de zgn. VBKS voor studieadviseurs met minimaal 5 jaar werkervaring. Dit verkorte traject heeft dezelfde opzet en uitgangspunten, maar er hoeven geen trainingen doorlopen te worden en er wordt gewerkt met buddy’s in plaats van coaches. In juni 2021 hebben 8 studieadviseurs het BKS traject afgerond met een certificaat en nog eens 8 studieadviseurs het verkorte traject.

Beoogde doelen

Het beoogde eindresultaat van het project is een verdere verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening die studieadviseurs bieden. Het uitgangspunt is dat de studieadviseurs een sleutelrol vervullen in de studiebegeleiding. Nieuwe studieadviseurs moeten zich snel kunnen inwerken en alle studieadviseurs moeten zich voortdurend de nieuwste kennis en vaardigheden eigen maken.

Stand van zaken

Het BKS traject is overgedragen aan HRM en zal door hen verder uitgewerkt worden. Het traject zal vervolgens jaarlijks aangeboden worden aan studieadviseurs.

Startdatum / looptijd: nader te bepalen
Projectleider: nader te bepalen
Contactpersoon LVSA: Mirjam Nederveen

Projectopzet

In 2015 heeft de

Rijksuniversiteit Groningen het project Competentieontwikkeling Studieadviseurs

(COSA) gedraaid met een groep ervaren studieadviseurs. Na de pilot is het

project helaas niet verder van start gegaan. Op dit moment ligt er een nieuw

projectvoorstel om de professionalisering van studieadviseurs op te laten nemen

in het plan van de nog op te zetten taskforce studentenwelzijn.

Beoogde doelen

Startdatum / looptijd: Werkgroep 2015, pilot 2017, regulier traject vanaf 2019
Projectleider: Jill Morales
Contactpersoon LVSA: ...

Projectopzet

Trajectinhoud & -doelen

Het traject richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden, houding en kennis waarbij de kern competenties zijn samen te vatten onder vier thema’s:

 1. Begeleiding en advisering: inlevingsvermogen, overtuigingskracht, coachen
 2. Voorlichting en communicatie: mondelinge en schriftelijke communicatie, presenteren
 3. Beleidsadvisering: omgevingsgerichtheid, netwerken
 4. Zelfsturing: stressbestendigheid, plannen en organiseren, resultaatgerichtheid, accuratesse, integriteit

De deelnemers formuleren minstens 1 leerdoel per kerncompetentie.
Binnen het traject geeft de studieadviseur zelf sturing aan het eigen leerproces vanuit de behoefte aan competentieontwikkeling en vanuit zijn/haar eigen startniveau.

Trajectvorm en -duur

Het traject heeft een duur van 10 maanden. De opzet ziet er als volgt uit:

 • startbijeenkomst (kennismaking, trajectinhoud, coaches stellen zich voor)
 • deelnemer start met het maken van een fit/gap analyse dmv een zelfreflectiedocument
 • 6 begeleidde intervisie bijeenkomsten
 • 5 coachgesprekken
 • per competentie worden (zowel interne als externe opleiding) suggesties gedaan, waaronder TU Delft Masterclasses, TU Delft MyCareer aanbod, trainingen LVSA etc.
 • tussenevaluatie
 • eindpresentatie

Beoogde doelen

Startdatum / looptijd: 21 april 2015
Projectleider:
Contactpersoon LVSA:

Projectopzet

Een door de werkgroep KSE volledig ontwikkeld professionaliseringstraject voor studieadviseurs zal als pilot op 21 april 2015 starten. Dit traject heeft een duur van 9 maanden en is geschikt voor zowel beginnende als meer ervaren studieadviseurs. De pilotdeelnemers ontwikkelen in deze periode twee essentiële meta competenties waarbij afhankelijk van ervaring en interesse accenten worden gelegd. Gedurende dit traject worden de deelnemers individueel begeleid door een externe coach, nemen zij deel aan intervisiebijeenkomsten en bouwen zij een portfolio op dat getoetst wordt door een onafhankelijk beoordelaar. Het beoordelingskader voor de pilot is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksinstituut. Het traject mondt uit in de derde meta competentie waarbij de studieadviseur een plan opstelt om zijn eigen professionalisering aan te sturen met als doel vaardigheden, houding en kennis verder te ontwikkelen. Studieadviseurs van de Universiteit Leiden nemen, in het kader van de samenwerking tussen deze universiteiten, deel aan KSE.

Beoogde doelen

Tegemoetkomen aan de wens van Rotterdamse studieadviseurs om zich verder te professionaliseren en op termijn aantoonbaar te beschikken over de juiste competenties om het werk kwalitatief hoogwaardig en effectief te kunnen uitvoeren.

Om de kans op een geïnstitutionaliseerd professionaliseringstraject voor studieadviseurs te vergroten, verkennen de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam (LDE) de mogelijkheden om gezamenlijk in de toekomst een traject aan te bieden. De werkgroep LDE is voortvarend van start gegaan en heeft een gezamenlijke visie en missie opgesteld. Deze samenwerking past goed bij de strategische alliantie van deze 3 universiteiten.

Startdatum / looptijd: Juni 2015 - heden
Projectleider: Carla van Wely
Contactpersoon LVSA: Charissa van Mourik

Projectopzet

Het ontwikkelen van een gestructureerde opzet voor deskundigheidsbevordering van studieadviseurs van waaruit de studieadviseur in samenspraak met zijn/ haar leidinggevende vorm kan geven aan de eigen ontwikkeling en deskundigheid.

Uitgangspunten zijn:

 • Studieadviseurs worden gestimuleerd om actief aan de slag te gaan met deskundigheidsbevordering; dit heeft geen verplichtend karakter.
 • Niet iedereen volgt hetzelfde traject; een beginnende studieadviseur heeft andere leerwensen/ -doelen dan een ervaren studieadviseur.
 • Tijd en geld moeten geen probleem opleveren bij de uitvoering.
 • Een studieadviseur zou in ieder geval moeten beschikken over de competenties zoals vermeld in het universitair systeem van functieordening (UFO).
 • Daarnaast voert de studieadviseur een aantal kernactiviteiten uit. Deze zijn voor het grootste deel gebaseerd op en overgenomen van de Basiskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding van de Universiteit van Twente.

Beoogde doelen

De kernactiviteiten zijn:

 • Het voeren van professionele advies- en begeleidingsgesprekken.
 • Het bieden van keuzebegeleiding.
 • Het verzorgen van voorlichting en informatievoorziening.
 • Het geven van beleidsadvies met betrekking tot onderwijs en opleiding.
 • Het positioneren van studieloopbaanbegeleiding en het borgen van kwaliteit.
 • Eigen professionalisering aansturen.

De studieadviseur kan middels scholing zijn/ haar competenties verder ontwikkelen. Hiertoe kunnen cursussen van de LVSA, interne cursussen van de Radboud Universiteit en indien gewenst cursussen via andere aanbieders worden ingezet.

Startdatum / looptijd: Oktober 2015
Projectleider: Frank Peters
Contactpersoon LVSA: Evelien Hazewinkel

Projectopzet

Eind oktober 2015 ging het professionaliseringtraject Beroepskwalificatie Studieadviseurs (BKS, voorheen de Basiskwalificatie Studieadviseur) van start aan de Universiteit Utrecht. Het behalen van de BKS duurt 2 jaar, en is bedoeld voor studieadviseurs met minimaal enkele jaren ervaring. De studieadviseur wordt tijdens het BKS-traject mede begeleid door een coach. Kandidaten komen ca. elke drie maanden bijeen om de voortgang te bespreken en met elkaar tips en suggesties uit te wisselen.

Het toetsingskader van het BKS aan de UU is gebaseerd op drie groepen van competenties die essentieel zijn specifiek voor het werk van een studieadviseur: vakinhoudelijke kwaliteiten, specifieke advieskwaliteiten en advieskwaliteiten ten aanzien van de organisatie.

Het BKS-traject bestaat uit de volgende stappen en onderdelen:

 • Je begint met het startformulier: aan de hand van een aantal vragen reflecteer je op je eigen ervaringen in deze kwaliteiten, je vult je CV aan met relevante zaken, en je formuleert in samenspraak met je leidinggevende een of meer leervragen voor het traject.
 • Je werkt je reflectie en je leervraag (of -vragen) verder uit door bijvoorbeeld feedback te vragen aan collega’s, een cursus of training te volgen, een enquete uit te zetten, een literatuuronderzoek uit te voeren, ofeen specifieke situatie of probleem te analyseren en een advies aan de organisatie op te stellen. Hiermee stel je je portfolio samen.
 • Na voltooiing van het portfolio kijkt de beoordelingscommissie of er voldaan is aan het toetsingskader.
 • Tijdens een feestelijke bijeenkomst geef je een korte presentatie over jouw bevindingen aan collega-studieadviseurs, leidinggevende en andere belangstellenden. Daarna krijg je het certificaat uitgereikt.

Beoogde doelen

Je weet wat de gevraagde kwaliteiten zijn van de studieadviseur , je hebt gereflecteerd in welke mate je deze kwaliteiten bezit, je weet waar jouw kracht zit en waarin je je verder wilt ontwikkelen, en je laat zien hoe en op welke manier je deze ontwikkeling verder kunt stimuleren.

Meer informatie:
https://intranet.uu.nl/basiskwalificatie-studieadv... (alleen beschikbaar voor UU medewerkers)

Frank Peters: F.J.V.M.Peters@uu.nl en 030-2532256

Startdatum / looptijd: September 2021 / doorlopend
Projectleider: Nynke Post Uiterweer & Marieke van Schaik
Contactpersoon LVSA: sa.development@wur.nl

Projectopzet

Wageningen Universiteit heeft sinds 2021 twee Study Adviser Compentence Supporters aangesteld. Zij hebben een professionaliseringstraject opgesteld in samenspraak met de studieadviseurs en andere stakeholders. De professionalisering bestaat uit maandelijkse inspiratiesessies, expertise uitwisseling en een apart traject voor beginnende studieadviseurs. Daarnaast nemen zowel startende als ervaren studieadviseurs deel aan intervisie in vaste groepen, opleiding overstijgend. Ook is er mogelijkheid tot 1-op-1 coaching.
Naast deze inhoudelijke professionalisering en uitwisseling komen de studieadviseurs vijf keer per jaar samen in De Kring, waarin beleidsissues, regelgeving, nieuwe (online)tools, veranderende onderwijsomgevingen en uitkomsten van werkgroepen worden besproken en is er een online omgeving om best practices en vragen uit te wisselen.

Beoogde doelen

Startdatum / looptijd:
Projectleider: Oscar van den Wijngaard
Contactpersoon LVSA: Oscar van den Wijngaard

Projectopzet

SUMa, het overlegorgaan van studieadviseurs, studetnendecanen, career counselors en studentpsychologen van Maastricht University ontwikkelt momenteel een universiteitsbreed plan van ontwikkeling voor studiebegleiders in het project ''UM Academic Advising Curriculum''. Op basis van een inventarisatie van alle begeleidings- en adviseringsdiensten die worden aangeboden, in samenhang met de ontwikkeling van een missie en visie op basis van onderzoek en literatuur over studieadvisering, wordt een raamwerk ontwikkeld dat is gericht op het evalueren, verbeteren, en positioneren van studieadvies binnen de instelling. Op basis van dit raamwerk zullen studiedagen worden georganiseerd waaraan studieadviseurs en andere betrokkenen deel kunnen nemen.

Beoogde doelen

Startdatum / looptijd: eerste leergang gestart in april 2014
Projectleider: Mark Hoeksma
Contactpersoon LVSA: Ans Rekers: a.m.rekers@uva.nl

Projectopzet

De Leergang Studentbegeleiding heeft nu vier keer plaatsgevonden. Deze ontwikkelingsgerichte leergang is gericht op studieadviseurs met ervaring (> 2 jaar).
Er is aandacht voor het ontwikkelen van hun rol in het werken met studenten en het werken met de organisatie, daarnaast bouwen ze een stevig netwerk op. De doorlooptijd is circa één jaar, verdeeld over een aantal blokken. De inhoud bestaat onder andere uit thematische input door gastspreker van binnen en buiten de UvA, training van vaardigheden, een koppeling van de inhoud aan de eigen praktijk en een afsluitend symposium. Onderdeel van de Leergang is ook een coaching traject, intervisie en een onderzoek in de eigen praktijk.
De vijfde editie zal in 2022 starten.

Beoogde doelen

Studentbegeleiders in staat stellen om in te spelen op de dynamiek in het onderwijs en op een constructieve manier kunnen bijdragen aan de kwalieit van studentbegeleiding, rekening houdend met individuele/opleidings/instellings/maatschappelijke belangen en daarmee gepaard gaande toename in complexiteit. Door het volgen van de leergang breiden de professionals hun kennis en kunde uit in het werken met studenten en in het werken met de organisatie. Ze bouwen een stevig netwerk op van nabije collega's en ontwikkelen zich tot ambassadeurs van hun vak.

Startdatum / looptijd: Aanmelden tot mei 2022, start in september 2022 tot juni 2023
Projectleider: Karen van Oyen
Contactpersoon LVSA: Hanneke Hovenkamp / Marjolein Pouw

Projectopzet

Deelnemers selecteren bij aanvang van het traject drie van de vier onderstaande competenties en formuleren bij elke competentie een ontwikkelvraag. Deze ontwikkelvragen vormen de leidraad voor de eigen professionele ontwikkeling gedurende het traject.

Deze competenties vloeien voort uit het profiel voor studieadviseurs zoals geformuleerd door de Landelijke Vereniging voor Studieadviseurs. Het betreft de volgende competenties:

 • Voeren van advies- en begeleidingsgesprekken (verplicht)
 • Adviseren over (opleidings)beleid
 • Trainen en voorlichten
 • Versterken professionele attitude en vaardigheden (verplicht)

Met een portfolio en bewijsstukken tonen de deelnemers in een eindgesprek aan dat ze zich hebben ontwikkeld op de drie gekozen competenties en in staat zijn hierop adequaat te reflecteren. Het eindgesprek wordt gevoerd met een van de opleiders van Learn!Academy en een externe deskundige. De externe deskundige kan een BKS-opleider of een studieadviseur van een andere universiteit zijn.

De bijeenkomsten bestaan uit drie opleidingsdagen, twee intervisiebijeenkomsten en drie leergroepbijeenkomsten. Om de groepsvorming en veiligheid te optimaliseren wordt van de deelnemers verwacht dat ze elke bijeenkomst aanwezig zijn. Daarnaast vinden drie individuele gesprekken plaats met (één van de) twee programmabegeleiders: een intakegesprek, een tussentijdsgesprek en een concepteindgesprek.

De tijdsinvestering bedraagt in totaal zo’n 100 uur. De tijdsinvestering kan zowel binnen als buiten werktijd plaatsvinden. Er worden geen deelnamekosten gevraagd.

Beoogde doelen