Het functieprofiel van de studieadviseur

Sinds augustus 2003 heeft de studieadviseur binnen de universiteit een officiële functieomschrijving gekregen. Alle studieadviseurs zijn opnieuw ingedeeld in functieprofielen volgens de Universitaire Functieordening (UFO).

In 2006 is het functieprofiel van de studieadviseur aangevuld: er is in het profiel een functiegebonden toelichting opgenomen met daarin een voorwaardelijke verwijzing naar het functieprofiel beleidsmedewerker.

De functie van studieadviseur is ingedeeld in de functiefamilie 'Studentgerichte ondersteuning'.
Een pdf met de volledige beschrijving kun je hier downloaden.

Studieadviseur

Doel

Voorlichten, adviseren en begeleiden van studenten inzake aanpak van de studie, studievoortgang en manier van studeren, uitgaande van het facultair onderwijsprogramma en het onderwijs- en examenreglement, teneinde een goede studievoortgang van studenten te bevorderen en de studenten in staat te stellen binnen de eigen opleiding gefundeerde keuzes te maken.

 

Context

Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van een van de volgende functionarissen:

• Decaan
• Directeur onderwijsinstituut
• Directeur dienst
• Afdelingshoofd

Resultaatgebied 1: Beleidsadvies en onderwijsprogramma (variant)

Kernactiviteit
Bijdragen aan de ontwikkeling en het instandhouden van het beleid inzake opleidingen en het facultair onderwijsprogramma.

Kader
(Interne) richtlijnen

Resultaat
Actualisatie en verbetering van de bestaande opleidingen en het facultair onderwijsprogramma

Activiteiten

 • Analyseren van klachten, ontwikkelingen en knelpunten op basis van analyse van gevoerde gesprekken omtrent het facultair onderwijsprogramma, opleidingen, studieverloop en studiebelasting
 • Doen van beleidsvoorstellen ter verbetering van het onderwijsprogramma, opleidingen, studieverloop en studiebelasting voor studenten van de faculteit
 • Adviseren van faculteitsbestuurders en onderwijsontwikkelaars omtrent studiegerelateerde zaken en structurele onderwijskundige problemen
 • Evalueren van de resultaten van gegeven advies inzake het verbeteren van het onderwijsprogramma en in dit kader doen van aanbevelingen aan faculteitsbestuurders

Resultaatgebied 2: Voorlichting

Kernactiviteit
Voorlichten van belangstellenden over de inhoud van de studie en het beroepsperspectief, in samenwerking met de voorlichter of (studie)loopbaanadviseur.

Kader
Facultair onderwijsprogramma

Resultaat
Geïnformeerde doelgroepen, die in staat zijn gesteld om gefundeerde studiekeuzes te maken.

Activiteiten

 • Medeontwikkelen en samenstellen van voorlichtingsmateriaal in samenwerking met de voorlichter of de (studie)loopbaanbegeleider.
 • Voorlichten van belangstellenden over de inhoud van de studie en het bijbehorende beroepsperspectief.
 • Verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten op VWO-scholen, HBO-instellingen en tijdens de introductiedagen.
 • Ondersteunen en begeleiden van door studenten en/of studierichtingen opgezette en uit te voeren activiteiten en/of projecten zoals bijvoorbeeld de introductie van eerstejaarsstudenten, mentorenstelsels, themagroepen.

Resultaatgebied 3: Informatie studenten

Kernactiviteit
Informeren van studenten omtrent studiegerelateerde vragen of problemen in individuele gesprekken.

Kader
Facultair onderwijsprogramma en Onderwijs- en examenreglement.

Resultaat
Studenten zijn in staat gesteld om gericht actie te ondernemen of een gefundeerd besluit te nemen.

Activiteiten

 • Informeren van (aspirant-)studenten over studiegerelateerde zaken, zoals vrijstellingen, keuzevakken, examenregelingen en afstudeeropdrachten Informeren van studenten over het onderwijsprogramma (vakkenpakket, studieopbouw en invulling van specialisaties), vrij doctoraal, dossierdiploma, studieverandering.
 • Verwijzen naar het (Studie)loopbaanadviescentrum, Studentendecaan of Studentenpsycholoog.
 • Informeren verstrekken over specifieke, beroepsvereiste vakkencombinaties en de inhoudelijke zwaarte van de studiestof, roosters, tentamens en het wegwerken van studieachterstand.
 • Meedenken over alternatieve studieprogramma's of aangepaste roosters.

Resultaatgebied 4: Studieadvies en studiebegeleiding

Kernactiviteit
Adviseren en begeleiden van studenten omtrent studieprogramma, -voortgang, -belasting en -gedrag.

Kader
Facultair onderwijsprogramma en Onderwijs- en examenreglement

Resultaat
Bevordering van de studievoortgang van studenten.

Activiteiten

 • Signaleren van studievertraging en vervolgens oproepen van studenten voor een individueel gesprek.
 • Adviseren en begeleiden van studenten over specifieke, beroepsvereiste vakkencombinaties en de inhoudelijke zwaarte van de studiestof en onderwijsprogramma.
 • Bespreken van (persoonlijke) problemen die de student belemmeren in de studievoortgang.
 • Verwijzen van de studenten naar de Studentendecaan, Studentenpsycholoog of andere deskundigen/instanties.
 • Coördineren van de aanvragen voor vrijstellingen en inpassingsregelingen van (aspirant-)studenten en regelen van het colloquium doctum.

Resultaatgebied 5: Studiebemiddeling

Kernactiviteit
Bemiddelen bij facultaire instanties en/of facultaire collega's omtrent te treffen individuele regelingen voor studenten.

Kader
Studentenbeleid en Onderwijs- en examenreglement

Resultaat
Voorkoming of oplossing van problemen van studenten ten aanzien van studievoortgang.

Activiteiten

 • Inventariseren en analyseren van de specifieke situatie van studenten.
 • Bemiddelen bij klachten tussen studenten en docenten.
 • Uitbrengen van advies over individuele gevallen aan Directeur onderwijsinstituut en de examencommissie.
 • Verlenen van bijstand bij beroepen tegen examencommissie of facultaire beslissingen.
 • Doorverwijzen van studenten naar studentendecanen, (studie)loopbaanadviseurs, docenten, vertrouwenspersonen, studentenpsychologen of externe instanties.

Resultaatgebied 6: Trainingen studenten

Kernactiviteit
(Mede)ontwikkelen en uitvoeren van (studievaardigheids)trainingen of cursussen voor groepen studenten.

Kader
Interne richtlijnen

Resultaat
Realisatie van vastgestelde leerdoelen (inzake kennis, inzichten, vaardigheden, competenties en attitudes bij studenten).

Activiteiten

 • Inventariseren van wensen en behoeften van studenten voor trainingen.
 • Participeren in project en/of werkgroepen belast met de opstelling van trainingen en cursussen in samenwerking met studentendecanen en/of studentenpsychologen.
 • Op basis van eigen ervaringen, deskundigheid en analyses leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de ontwikkeling van trainingen en cursussen.
 • Voorbereiden en uitvoeren van voornoemde trainingen en cursussen met voor die groep specifieke aan de studie- of leefsituatie gerelateerde problemen voor zover deze van belang zijn voor de studievoortgang.

Resultaatgebied 7: Rapportage

Kernactiviteit
Registreren en administreren van klachten en knelpunten inzake opleidingen en het facultair onderwijsprogramma.

Kader
Vastgestelde procedure

Resultaat
Rapportage ter informatie van faculteitsbestuurders en onderwijsontwikkelaars.

Activiteiten

 • Registreren en administreren van klachten, knelpunten en signalen van studenten in studieprogramma's en informeren van onderwijsontwikkelaars.
 • Bijhouden van een studenten- en klachtenadministratie.
 • Vastleggen van studentengegevens en adviezen.
 • Terugkoppelen en rapporteren van klachten, onderwijskundige knelpunten of problemen aan faculteitsbestuurders en onderwijsontwikkelaars.

Indelingscriteria studieaviseur

Studieadviseur 2 is van toepassing indien aan het criterium 'Beleidsadvies onderwijsprogramma' wordt voldaan zoals omschreven bij Studieadviseur 2

Studieadviseur 1 is van toepassing indien aan het criterium 'Beleidsadvies onderwijsprogramma' wordt voldaan zoals omschreven bij Studieadviseur 1

Functiegebonden toelichting

Beleidstaken

Bij de beoordeling van de opgedragen taken wordt gekeken naar de aard van de opgedragen werkzaamheden, en wordt de afweging gemaakt of alleen het functieprofiel van studieadviseur of een combinatieprofiel het best de opgedragen taken beschrijft.
Indien een studieadviseur meer beleidsmatige taken opgedragen krijgt dan in het profiel van Studieadviseur vermeld staan (Het gaat om bijdragen aan de ontwikkeling en het instandhouden van het beleid inzake opleidingen en het facultair onderwijsprogramma met als gewenst resultaat actualisatie en verbetering van de bestaande opleidingen en het facultair onderwijsprogramma), zal waarschijnlijk het profiel van Studieadviseur, tezamen met Beleidsmedewerker het best passend zijn. Dan zal vervolgens de zwaarte van de functie met de indelingscriteria en indelingsregels bepaald worden

HayGroup

UFO/INDELINGSINSTRUMENT FUNCTIEFAMILIE STUDENTGERICHTE ONDERSTEUNING - STUDIEADVISEUR - VERSIE 3.0 - APRIL 2006